Maandelijks archief: oktober 2010

Economies of the Commons 2

Economies of the Commons 2: Paying the Costs of Making Things Free
Internationale conferentie, seminar en openbare avondprogramma’s met o.a. Charlotte Hess (Syracuse University, NY)
Amsterdam en Hilversum
11 – 13 november 2010

Economies of the Commons 2 is een tweedaags internationaal congres op 12 en 13 november in De Balie in Amsterdam, voorafgegaan door een internationaal seminar over open video van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid op 11 november in Hilversum. Economies of the Commons 2 kijkt kritisch naar de economische aspecten van het online publieke domein en publiek toegankelijke informatiebronnen, kennis en media (de zogenoemde ‘digital commons’). De afgelopen 10 jaar hebben publiek toegankelijke informatiebronnen een sterke groei doorgemaakt. De bezoekersaantallen lopen in de miljoenen, in sommige gevallen zelfs per dag. Het succes van projecten als Wikipedia, Beelden voor de Toekomst en Europeana geeft wel aan hoe levendig het nieuwe digitale publieke domein is. Publiek toegankelijke informatiebronnen zijn niet langer exclusief voorbehouden aan digitale ‘insiders’, maar worden met veel enthousiasme door steeds meer mensen gebruikt.

Voorstanders zijn vol lof over de laagdrempeligheid (lage kosten) van open content voor gebruikers, en de samenwerkingsverbanden waarmee open content gepaard gaat. Critici stellen daar tegenover dat open content de ‘poortwachtersfunctie’ van auteurs, de wetenschap en professionele instituties ondermijnt en bovendien geen betrouwbaar eigen verdienmodel heeft. Economies of the Commons 2 biedt een cruciale analyse van de duurzame economische modellen die het voortbestaan en de verdere ontwikkeling van het online publieke domein kunnen waarborgen. We besteden aandacht aan nieuwe hybride oplossingen voor het archiveren, benaderen en hergebruiken van onlinecontent die niet alleen commercieel interessante mogelijkheden bieden maar eveneens het publieke belang dienen in de hedendaagse geglobaliseerde informatie-economie.

Economies of the Commons 2 is een vervolg op het succesvolle Economies of the Commons-congres dat in april 2008 plaatsvond. Het programma bestaat uit:
•    11 november, Hilversum: een internationaal seminar over open video georganiseerd door het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid
•    12 & 13 november, Amsterdam: een tweedaags internationaal congres en twee openbare avondprogramma’s

Sprekers:
Charlotte Hess (Syracuse University – Keynote), Ben Moskowitz (Open Video Alliance), Simona Levi (Free Culture Forum), Bas Savenije (Koninklijke Bibliotheek), Yann Moulier Boutang (Multitudes), Peter B. Kaufman (Intelligent Television), Harry Verwayen (Europeana), James Boyle (Duke University), Jeff Ubois (DTN), Sandra Fauconnier (NIMK), Dymitri Kleiner (Telekommunisten), Nathaniel Tkacz (Universiteit van Melbourne), etc.

Polygoon spant de kroon, ook in toon!

Ter gelegenheid van de wereldwijde audiovisuele erfgoeddag en om het toevoegen van de duizendste video te vieren zijn enkele bijzondere video’s toegevoegd aan Open Beelden. Deze video’s afkomstig uit de  Polygooncollectie van Beeld en Geluid gaan over de komst van de eerste Polygoonjournaals met geluid.

Vanaf 1922 kon het publiek de bekende Polygoon bioscoopjournaals zien in de Nederlandse bioscopen. Die eerste jaren moest het Nederlandse bioscooppubliek het echter nog stellen zonder Nederlands commentaar. Het nieuws van eigen bodem was stom en de items die geïmporteerd waren uit het buitenland bevatten buitenlands commentaar. Bijna tien jaar na het eerste Polygoonjournaal kwam daar verandering in. Op 29 mei 1931 toonde Polygoon de eerste Nederlandse film met geluid in de bioscopen. Niet snel daarna werd ook het bekende Polygoon Hollands Nieuws-journaals van Nederlands commentaar voorzien. Voorafgaand aan het eerste Polygoon Hollands Nieuws werden er aantal proefopnamen gemaakt. De directeur van de filmfabriek Polgygoon, dhr. B.D. Ochse, las als test voor de geluidsfilm een aantal teksten voor:

Om de komst van het Polygoon Hollands Nieuws met geluid luister bij te zetten werden een aantal prominenten uit de filmwereld gevraagd om een speech te houden. Dhr. D. van Staveren, hoofd van de Centrale Commissie Filmkeuring, sprak op film zijn blijdschap uit voor de komst van de geluidsfilm. Hij ageerde daarbij tegen “allerlei vreemde insluipsels in de Nederlandse taal”, die hij vooral aan de Amerikaanse geluidsfilm wijdde:

Naast dhr. van Staveren, werd ook de voorzitter van de Nederlandse Bioscoopbond, dhr. David Hamburger jr., gevraagd iets over de komst van de geluidsfilm te zeggen. Ook hij is verheugd dat hij de buitenlandse actualiteiten nu net zo goed kan volgens als de Duits-, Frans- en Engelssprekende bewoners van het land. Volgens hem is de komst van het Polygoon Hollands Nieuws met geluid dan ook “een uitkomst”:

Tot slot nog een opname van dhr. Ochse waarin hij de geluidsfilm aankondigt en alvast mijmert over de toegevoegde waarde die dit zal betekenen voor het volgen van een voetbalwedstrijd. Die zal nu “in de volheid zijne gonzende geluiden de bioscoopzaal binnendringen”:

SEO onderzoek makers en uitvoerende kunstenaars in het veranderende cultuurlandschap

In opdracht van de Ministeries van OCW en Justitie voert een consortium van SEO Economisch Onderzoek, eLaw@Leiden en Prof. Paul Rutten op dit moment een onderzoek uit naar de positie en belangen van makers en uitvoerende kunstenaars in het veranderende cultuurlandschap. Het onderzoek richt zich op een aantal auteursrechtelijke kwesties rondom digitale distributie en creatie. De onderzoekers zeggen hier het volgende over:

” De opkomst van het internet als nieuw distributie- en exploitatiemedium voor werken en uitvoeringen heeft talrijke gevolgen voor creatieve makers en uitvoerende kunstenaars en daarmee ook voor onze cultuur….

Er doen zich allerlei veranderingen voor die raken aan de wijze waarop zij hun creatieve uitingen kunnen exploiteren. Zo ontstaan nieuwe mogelijkheden om rechten zelf te exploiteren en te beheren. Ook dienen zich nieuwe partners aan voor de exploitatie van werken en uitvoeringen. Voorts komt volgens sommigen het collectief rechtenbeheer in een ander licht te staan met de opkomst van het internet als exploitatieplatform.

Voor de overheid is het van groot belang beter inzicht te krijgen in de opinies van makers en uitvoerenden ten aanzien van de gevolgen van deze nieuwe ontwikkelingen.”

De kern van dit onderzoek bestaat uit een internet-enquête onder makers en uitvoerend kunstenaars in uiteenlopende disciplines, die op enigerlei wijze te maken hebben met digitale reproductie of distributie van hun werk of een registratie daarvan. Denk hierbij aan auteurs, journalisten, acteurs, musici, fotografen, ontwerpers en video kunstenaars.

Om deze doelgroep te bereiken maken de onderzoekers gebruik van een groot aantal beroepsorganisaties en collectieve beheersorganisaties. Deze organisaties werken mee aan het onderzoek door een uitnodiging voor de enquête te versturen aan de makers en kunstenaars die bij hen bekend zijn.

De bestanden van de volgende organisaties zijn daarvoor al aangeschreven:

•    BBK
•    BNO
•    Buma/Stemra (alleen stemgerechtigden en exclusief uitgevers)
•    FNV Kiem
•    Fotografenfederatie
•    NFTVM
•    NIMK
•    NORMA
•    Pictoright
•    SENA
•    VEVAM
•    VSenV
•    VvEA

Deze organisaties vertegenwoordigen niet alle makers en uitvoerende kunstenaars in Nederland, het is het ook wenselijk om makers en uitvoerende kunstenaars te bereiken die niet zijn aangesloten bij een beroepsorganisatie of collectieve beheersorganisatie. Dit is bijzonder belangrijk omdat er verwacht mag worden dat niet aangesloten makers en uitvoerende kunstenaars als groep een ander perspectief op het onderzoeksonderwerp hebben.

Het is dus belangrijk dat deze groep ook deelneemt aan het onderzoek. Daarom bestaat er de mogelijkheid voor mensen, die aan het onderzoeksprofiel voldoen, zichzelf op te geven om vervolgens voor deelname aan het onderzoek uitgenodigd te worden. Het onderzoek is gericht op mensen die aan het volgende profiel voldoen:

•    je bent in Nederland actief als maker of uitvoerend kunstenaar;
•    je doet dat voor minimaal 12 uur per week (inclusief repetities of scholing) of zou dat graag willen, en
•    jou werken (of opnames/reproducties ervan) worden op dit moment via internet verspreid (met of zonder je toestemming) of je verwacht dat dit in de nabije toekomst gaat gebeuren.

Indien je aan dit profiel voldoet en een bijdrage aan dit onderzoek wil leveren, ga dan naar http://www.seo.nl/nl/actueel/aanmeldingonderzoek.html en laat je mailadres achter. Je ontvangt dan van het onderzoeksteam per email een inlogcode en wachtwoord voor de enquête. Ken jij iemand die aan dit profiel voldoet? Vraag hem/haar dan om zich op te geven voor het onderzoek.

De ingevulde enquête wordt volledig anoniem verwerkt en de rapportage van onderzoeksresultaten vindt plaats op geaggregeerd niveau (Individuele gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld). Dit betekent dat de gepresenteerde resultaten niet tot individuele personen herleidbaar zullen zijn.

De verwachting is dat de onderzoeksresultaten begin 2011 gepresenteerd zullen worden. Zodra dat het geval is zullen we dat hier vermelden. Aan het eind van de enquête kun je ook aangeven dat je het onderzoeksrapport digitaal wilt ontvangen zodra dat gepubliceerd wordt.

Bron: http://creativecommons.nl/2010/10/11/onderzoek-auteursrecht-digitale-distributie-en-creatie/